Get Adobe Flash player

General Conditions

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В "SocioBrains"

Предмет на настоящите Общи Условия е научният продукт, публикуван в списание SocioBrains,  както и взаимоотношенията между АВТОРИ и РЕДАКЦИЯ/ИЗДАТЕЛ, които гарантират легитимността и качеството на публикациите и са в интерес на ползвателя, научната общност, развитието на науките и разпространението на научно знание. Действието на настоящите Общи условия разчита особено на механизмите на личностната етичност и професионалната съвест на учения, на неговата почтеност и коректност. 

 

I. SocioBrains е:

1.1. Международно Списание за обществени науки - публикации в областта на обществознанието.

1.2. Онлайн Списание – представя се единствено в електронен вид на адрес: www.sociobrains.com.

1.3. Сайт за публикуване на авторски текстове. Списъкът с научните области е посочен на: www.sociobrains.com.

1.4. Ежемесечно издание на Български, Русский and English, за да може да се чете във всички точки на глобалното общество. Всеки брой излиза през първата седмица съответния календарен месец.

1.5. Контактите между авторите и издателя/редакцията се осъществяват писмено чрез имейл адрес: sociobrains@gmail.com 

 

ОТ ИЗДАТЕЛЯ:

Не носим отговорност за публикуваните от авторите материали, както и не носим отговорност за действията на своите автори, дори те да са използвали услугите, по позволен или непозволен начин съгласно настоящите Общи условия.

Имаме право да променяме дизайнът и функционалността на сайта, както и на предоставяните услуги, без предварително известяване.

Не носим отговорност за щети възникнали поради невъзможност да се използват услугите предоставени на сайта поради каквато и да е причина.

За предоставяне на услугите записваме и съхраняваме информация за авторите. Освен име задължително се въвежда и електронна поща. Тази информация се въвежда лично от автора по време на изпращане на материала / публикацията.

Запазваме си правото да използваме адресите на авторите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия. Информацията съдържаща се в базата данни, не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите когато това се изисква от оправомощените органи в съответствие с българското законодателство.

За целите на рекламата, както и за социологически и статистически цели, имаме право да предоставим на трети лица и медии обобщена информация, която не съдържа данни за конкретни автори, както и лични данни.

 

II. ИНСТРУКЦИИ КЪМ АВТОРИТЕ

2.1. Авторите представят и защитават във всяка публикация оригинална своя научна теза, тема, изследване или практическа дейност. Недопустимо за авторите на публикации е скриване на истината, както и изложението на непроверени и неаргументирани твърдения. Изследователите, които публикуват научните си резултати, носят пълна отговорност за тяхната обоснованост, достоверност и оригиналност.

2.2. Авторите имат право да публикуват само свои материали /текстов, аудио и видео - формат/, за които притежават собствени авторски права. Редакцията не носи отговорност, ако впоследствие бива установено плагиатстване. Плагиатството във всичките му форми (злоупотреба с наименование, копиране или перифразиране) е недопустимо. Авторите трябва да цитират публикациите, които са използвани при разработката, и са задължени да спазват указаните правила за цитиране.

2.3. Публикациите се представят  на Български, Русский and English, език. Редакцията не носи отговорност за неправилен превод на публикациите.

2.4. Срок: За да бъдат издадени авторовите публикации в брой на Списанието /всяко 1-во число на месеца/, то те трябва да бъдат изпратени ЗАДЪЛЖИТЕЛНО чрез специално създадената с тази цел електронна форма, поместена на www.sociobrains.com до 20-то число на предходния месец. Ако този срок бъде пропуснат, статиите ще се публикуват в следващият брой на Списанието – в следващия месец, на 1-во число.

2.5. Изискванията към техническото оформление и обема на публикациите са посочени на www.sociobrains.com.

2.6. Материалите се одобряват за публикуване от Редакционната колегия на Списанието. Задължение на Издателя и Главния редактор е да върнат потвърждаващ имейл на автора за получените публикации и техния статут.

2.7. Публикуваните на сайта материали са обект на авторски и сродни права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Авторските и сродните на тях права по отношение на публикуваните на сайта материали принадлежат на техните носители по закон. Всяко неправомерно / нерегламентирано използване на материали публикувани на сайта, без съгласието на техните носители, представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

2.8. Всеки Автор има право:

- Да публикува авторски материали, текстови, аудио и видео формати;

- Да гласува за материалите, публикувани на сайта;

- Да сигнализира издателя за материали и коментари, чието съдържание накърнява личните му права и свободи, както и е в разрез със законодателството на Република България;

- Да участва и гласува в онлайн конкурсите, които се организират на сайта, запазвайки пълните права върху своите материали. Правилата за участие се уреждат за всеки конкурс по отделно;

2.9. Авторите нямат право:

- Да предлагат за публикуване материали противоречащи на българското законодателство, съдържащи порнография, подтикващи към насилие, расова дискриминация, религиозна и етническа вражда, нарушаващи правата и законните интереси на трети лица, материали, които съдържат търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация, материали, които са обект на авторско право на трети лица, материали, съдържащи невярна информация или клевета и др., както и материали уронващи престижа на сайта и неговите организатори;

- Да публикуват чужди материали без да са упоменати автора и източника на информацията;

- Да се отнасят грубо с посетителите и ползватели на сайта.

2.10. Авторите на публикации в “SocioBrains” запазват авторските права над материалите си и са свободни да ги възпроизвеждат, модифицират или разпространяват. Издателят не носи отговорност за последващи употреби на публикациите. Авторите са отговорни за решаването на проблеми с авторското право в случай на предишни публикации на един и същи текст, по отношение на други техни издатели, и при тяхно желание могат да предявят съдебни действия за такова нарушение.

2.11. Текстовете публикувани в „SocioBrains” са собственост на техните автори и са публикувани с тяхно съгласие, изразено чрез попълване на  специално създадената за тази цел електронна форма, поместена на www.sociobrains.com. В нея е задължително попълването на всички полета.

2.12. Всеки посетител има правото да чете, разглежда и следи вече публикуваните материали. Потребителите на „SocioBrains” могат свободно да разглеждат, свалят и/или разпечатват публикациите за целите на научни изследвания или преподаване.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАТОРИ

3.1. Авторите се съгласяват с това, че организаторите на сайта в зависимост от задълженията си, имат достъп до следната информация: имейл адрес, съдържание на съобщенията и др., но нямат право да ги разгласяват /разпространяват освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи/.

3.2. Организаторите управляват цялостната работа на сайта.

3.3. Организаторите се грижат за добрата работа и функционалност на сайта. Съгласно Общите условия, организаторите не носят отговорност за надеждното функциониране на предлаганите услуги в сайта, като същевременно се стремят проблеми от такъв род да не възникват, а когато това е на лице да ги отстраняват.

3.4. Организаторите съблюдават спазването на правата и задълженията на посетителите, авторите и др. Мненията и препоръките на последните, не са задължителни за организаторите и имат само консултативен характер. Ако имате въпроси и / или не сте съгласен с нещо може да се обърнете към тях на имейл sociobrains@gmail.com. Ще бъде отговорено на всеки с обратен имейл.

 

IV. ОТГОВОРНОСТ

4.1. С използване на услугите на сайта посетители, автори и др. се съгласяват с настоящите Общи условия и се задължават да ги спазват.

4.2. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време. Издателят си запазва правото да внася промени в Общите условия и услугите, предоставяни от издателя, чрез сайта www.sociobrains.com, без специалното уведомяване на посетители / автори.

4.3. Издателят си запазва правото да променя изискванията към публикациите и таксите за тях.

4.4. Издателят не носи отговорност за каквито и да е загуби - преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа до ползването на сайта.

4.5. Сайтът може да съдържа интернет връзки към Уеб сайтове на трети лица, които са осигурени изцяло и само за Ваше улеснение. Ако ги използвате, Вие напускате сайта. Издателят не носи отговорност за тяхното съдържание или достъпност, нито предприемаме някакви действия за тях, или за каквито и да било материали, намиращи се там.

4.6. Издателят не носи отговорност за хакерски атаки на www.sociobrains.com

GENERAL CONDITIONS FOR PUBLICATION IN "SocioBrains"

Subject of the current General Conditions is a science product published in ”SocioBrains Journal, as well as the relations between the AUTHORS and the EDITORS/PUBLISHER who guarantee the legitimacy and quality of the publications to be in favour of the reader, science community, development of the sciences, and spread of the science knowledge. The operation of the current General Conditions relies on the mechanisms of the personal ethics and professional conscience of the scientist, his respectability and honesty. 

 

I. “SocioBrains is:

1.1. International Journal for social sciences – publications in the field of social studies.

1.2. Online Journal – it is presented only in electronic version at: www.sociobrains.com.

1.3. Website for publication of Authors texts. The list with the fields of science is available at: www.sociobrains.com.

1.4. Monthly edition is in Български, Русский and English, to be read in all parts of the global community. Every issue shall be published during the first week of each calendar month.

1.5. Communication between the Authors and the Editors/Publisher is realised in writing by e-mail at: sociobrains@gmail.com

 

FROM THE PUBLISHER:

We are not liable for the materials published by the Authors as well as for the actions of our Authors, even if they have used services in a legal or illegal way according to the General Conditions.  

We have the right to revise the design and functionality of the website as well as the services provided without preliminary announcement.

We bear no liability for the damages arose due to inability to use the services provided in the website because of whatever reason.

To provide the services described, we enter the names and save the information regarding the

Authors. Except name, e-mail address is compulsory to be entered. That information is entered personally by the Author in the process of sending the material/publication.

We reserve the right to use the Authors’ addresses to disclose their identity when needed in order to carry out the law, juridical procedures or reserve the current conditions. The information reserved in the database shall not be given to third party, except the cases where it is bound by the Authorities empowered to do that in accordance with the Bulgarian legislation.

For advertising purposes as well as sociological and statistical purposes, we have the right to give summary information, which does not contain data of certain Authors and personal data, to third parties.

 

II. INSTRUCTIONS TO THE AUTHORS

2.1. The Authors present and defend their authentic scientific thesis, theme, research, or practical activity. It is inadmissible for the Authors of publications to hide the truth and expose unchecked and unbacked statements. The researchers who publish their scientific results bear their own liability towards its validity, authenticity, and originality.

2.2. The Authors have the right to publish only their own materials /texts, audio and video format/ which they have copyright for. Editors bear no liability, if plagiarism has been used. Plagiarism in all formats (abuse with names, copy or paraphrase) is inadmissible. The Authors have to quote the publications they have used within the research, and they are bound to follow the rights set for quotation.

2.3. The publications are presented  in Български, Русский and English.  Editors bear no liability for incorrect translation of the publications.

2.4. Deadline: If the Authors want their publications to be published in the Journal issue /on the 1st day of each month/, it is COMPULSORY to send them by the submitting form at www.sociobrains.com till the 20th day of the previous month. If you miss the deadline, the publications will be published in the next Journal issue – the following month, on the 1st day of the month.

2.5. The requirements of the technical design and volume of the publications are listed at www.sociobrains.com.

2.6. Materials shall be approved for publishing by the editorial board of the Journal. The Publisher and Editor-in-chief are bound to return a confirmation e-mail to the Author for the publications submitted and their status.

2.7. The materials published at the website are subject to Authors and related rights as per Copyright and Related Rights Act (CRRA). Copyrights and related rights concerning the materials published at the website belong to the Authors by law. Each illegal/irregular use of the material published at the website without approval by the respective Authors is infringement of the law and is subject to civil and administrative penalty, and penalty code liability according to the active Bulgarian legislation.

2.8. Every Author has the following rights:

- To publish authentic materials, texts in audio and video formats;

- To vote for materials published at the website;

- To inform the Editor, if the materials and comments contain data that infringe his personal rights and freedom, that means infringement according to the legislation of the Republic of Bulgaria;

- To participate and vote in the online competitions that are organised in the website retaining all rights of their materials. The participation rights are fixed for each competition separately;

2.9. The Authors have no rights as follows:

- To offer materials for publishing that are in conflict with the Bulgarian legislation that  contain pornography, incite to violence, racial discrimination, religious and ethnical hostility, and infringe the rights and legal interests of third party; materials that contain trade or official secret, or other confidential information; materials that are subject to copyright of third parties; materials that contain incorrect information or slander, etc., as well as materials that lower the reputation of the website and its organisers;

- To publish somebody’s else materials without quoting the name of the author and source of the information;

- To be rude with the readers and users of the website;

2.10. The Authors of publications in “SocioBrains” retain the copyright of the materials published in the website and are free to reproduce, modify, or circulate them. The Publisher bears no liability for sequential use of the publications. The Authors are liable for solving the problems with the copyright in case of previous publications of one and the same text regarding other editors, or if they want to submit a claim for infringement.

2.11. Texts published in SocioBrains” are property of their Authors being published with their consent, as they submit a special electronic form, designed for that purpose, at www.sociobrains.com. All fields in that form shall be filled out.

2.12. Every reader has the right to read, scrutinize and follow the materials already published. SocioBrains” users can read, download and/or print the publications for scientific research and teaching purposes.

 

III. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE ORGANISERS

3.1. The Authors shall agree that the organisers of the website, depending on their duties, have access to the following information: e-mail address, e-mail massages contents, etc., but have no right to announce them /circulate them except within the cases of the current General Conditions/.

3.2. The organisers manage the whole work in the website.

3.3. The organisers are responsible for the good work and functionality of the website. According to the General Conditions, the organises bear no liability for the reliable functioning of the services provided in the website, at the same time they shall try such problems not to occur, and if that occurs, they shall solve them.

3.4. The organisers shall adhere to the rights and obligations of the readers, Authors, etc. The opinions and recommendations of the latter are not obligatory for the organisers, and have consultative character. If you have any questions and/or disagree with something, you can write us by e-mail at: sociobrains@gmail.com. We will answer all your questions by e-mail.

 

IV. LIABILITY

4.1. Using the services in the website, the readers, Authors, etc., agree to the current General Conditions and are bound to follow them.

4.2. The current General Conditions can be revised anytime. The Publisher reserves the right to revise the General Conditions and services provided by the Publisher in the website at www.sociobrains.com, without making an official announcement to the readers/Authors.

4.3. The Publisher reserves the right to revise the requirements to the publications and publication fees.

4.4. The Publisher bears no liability as per any loss - direct, indirect, or subsequent material and personal damages arising from or related with the access of using the website.

4.5. The website may contain Internet links to websites of third party that are provided in favour of you and only at your disposal. If you use them, you will leave the website. The Publisher bears no liability for their contents or accessibility, nor undertaking any action against them, neither against the materials published there.

4.6. The Publisher bears no liability towards hacking arracks at: www.sociobrains.com

CONDICIONES GENERALES DE PUBLICACIÓN EN "SocioBrains"

El objeto de las presentes Condiciones Generales es el producto científico, publicado en la revista ¨Socio Brains¨, así como las relaciones entre AUTORES y REDACCIÓN/EDITOR, que garantizan la legitimidad y la calidad de las publicaciones y están  a favor del usuario, la sociedad científica, el desarrollo de las ciencias y la divulgación del saber científico. La vigencia de las presentes Condiciones generales cuenta sobre todo con  los mecanismos de la ética personal  y la conciencia profesional del científico, de su honorabilidad y corrección.

I. ¨SocioBrains¨ es:

1.1. Una Revista internacional  de ciencias sociales- publicaciones en el sector  del saber social.

1.2. Una Revista on-line-se presenta solamente en formato electrónico en la dirección www.sociobrains.com

1.3. Un sitio de publicar textos de autor. El listado con  las esferas científicas está en  www.sociobrains.com

1.4. Una edición mensual en Български, Русский and English, para que se pueda leer en cualquier lugar de la sociedad global. Cada número sale durante la primera semana del relativo mes del calendario.

1.5. Los contactos entre los autores y el editor/la redacción se realizan por escrito mediante el correo electrónico: sociobrains@gmail.com 

 

DEL EDITOR:

No somos responsables de los materiales publicados por los autores, así como no llevamos la responsabilidad de las acciones de nuestros autores, a pesar de que hayan utilizado los servicios de un modo permitido o no permitido según las presentes Condiciones generales.

Tenemos el derecho de cambiar el diseño y la funcionalidad del sitio, así como de los servicios otorgados, sin aviso previo.

No llevamos la responsabilidad de daños surgidos por la imposibilidad de usar los servicios otorgados en el sitio, por cualquier motivo.

Para poder otorgar  los servicios anotamos y guardamos información sobre los autores. Además del nombre se introduce obligatoriamente la dirección del correo electrónico. Esta información se introduce personalmente por el autor en el momento de enviar el material/la publicación.

Nos reservamos el derecho de utilizar las direcciones de los autores para revelar su identidad  en los casos cuando esto sea necesario en ejercicio de  la ley, de los procedimientos jurídicos o para cumplir con las condiciones presentes. La información que  se encuentra en la base de datos no puede  concederse a terceras personas, salvo en los casos cuando esto  se exija por los órganos apoderados  conforme  la legislación búlgara.

Para los objetivos de la publicidad, así como para los objetivos sociológicos y estadísticos, tenemos el derecho de  conceder a terceras personas y medias una información generalizada que no contiene datos para autores concretos, así como datos personales.

 

II. INSTRUCCIONES HACIA LOS AUTORES

2.1. Los autores presentan y defienden  en cada publicación  alguna auténtica tesis científica suya, un tema, una investigación o una actividad práctica. Es inadmisible para los autores de publicaciones el ocultar de la verdad, así como la exposición  de afirmaciones no comprobadas o no motivadas. Los investigadores que publican sus resultados científicos llevan la responsabilidad completa para su argumentación, veracidad y originalidad.

2.2. Los autores tienen el derecho de  publicar  solo materiales suyos/ en el formato de texto, audio o vídeo/, para los que tienen derechos de autor propios. La redacción no lleva responsabilidad  si posteriormente se constata plagio. El plagio en todas sus formas(abuso con el nombre, copiar o perifrasear) es inadmisible. Los autores deben citar las publicaciones que se han utilizado durante  la elaboración y tienen la obligación de cumplir con las reglas indicadas para las citas.

2.3. Las publicaciones se presentan en Български, Русский and English. La redacción no lleva la responsabilidad  de una traducción incorrecta de las publicaciones.

2.4. Plazo: Para que se puedan editar las publicaciones del autor en un número de la Revista(cada primer día del mes), hace falta que se envíen  las mismas OBLIGATORIAMENTE mediante la forma electrónica, creada especialmente para este fin, que se encuentra  en www.sociobrains.com no más tarde del 20-o día del mes anterior. Si este plazo no se cumple, los artículos se publicarán en el número siguiente de la Revista: el mes que sigue, el primer día del mes.

2.5. Los requisitos que se refieren a la presentación técnica y el volumen de las publicaciones se pueden ver en www.sociobrains.com.

2.6. Los materiales  se aprueban  para la publicación por el colegio de redacción de la Revista. Es obligación del Editor y del Redactor General de devolver un correo electrónico de confirmación al autor sobre las publicaciones recibidas y su estatuto.

2.7. Los materiales publicados en el sitio web son objeto de  derechos   de autor y derechos relativos según el sentido de la Ley del derecho de autor y derechos relativos. Los derechos de autor y los derechos relativos a estos que se refieren a los materiales publicados pertenecen a sus portadores según la ley. Cada uso  ilícito/no reglamentado de materiales publicados en el sitio web, sin el permiso de sus portadores, es una violación de la ley y lleva una responsabilidad  civil, administrativo- penal y penal según las leyes búlgaras vigentes.

2.8. Cada autor tiene el derecho de :

-publicar  materiales de autor en el formato de texto, audio y vídeo;

-votar para los materiales publicados en el sitio web;

-advertir al editor sobre materiales y comentarios cuyo contenido vulnera sus derechos  y  libertades personales, así como de  contenido que está  en oposición a las Leyes de la República Bulgaria;

-participar y votar  en los concursos on-line que se organizan en el sitio web, guardando los derechos completos sobre sus materiales. Los reglamentos de la participación se arreglan para cada concurso por separado.

2.9. Los autores no tienen el derecho de :

-proponer para la publicación materiales que están en contra  de las leyes búlgaras, que contienen pornografía, materiales que impulsan a violencia, discriminación racial, odio religioso y étnico, tales que violan los derechos y los intereses de terceras personas, materiales que contienen un secreto comercial u oficial u otra información confidencial, materiales que son objeto de derechos de autor a terceras personas, materiales que contienen  una información incorrecta o difamación y etc., así como materiales que comprometen el sitio web y sus organizadores;

-publicar materiales ajenos sin mencionar el autor y la fuente de la información;

-maltratar  los visitantes y los usuarios del sitio web.

2.10. Los autores de las publicaciones en ¨SocioBrains¨ reservan los derechos de autor sobre sus materiales y están libres de reproducirlas, modificarlas o difundirlas. El editor no lleva la responsabilidad de usos posteriores de las publicaciones. Los autores llevan la responsabilidad de  resolver los problemas con el derecho de autor en el caso de publicaciones anteriores de un mismo texto referente a otros editores. De haber deseo por su parte, pueden empezar  acciones judiciales por tal  violación.

2.11. Los textos publicados en  ¨SocioBrains¨ son propiedad de sus autores y se publican con su aprobación, expresada mediante el rellenar de un formulario electrónico, creado especialmente para este fin, y que se encuentra  en www.sociobrains.com. Es obligatorio rellenar todos los campos en este formulario.

2.12. Cada visitante tiene el derecho de leer, examinar y seguir los materiales ya publicados. Los usuarios de ¨SocioBrains¨ pueden examinar, bajar  y/o imprimir las publicaciones para los fines de unas investigaciones científicas o para enseñar.

III.DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ORGANIZADORES

3.1. Los autores  dan su acuerdo de que los organizadores del sitio web, en relación con sus obligaciones, tienen acceso a la información siguiente: correo electrónico, contenido de los mensajes, etc., pero no tienen el derecho de divulgarlos/ difundirlos a menos de en los casos que están previstos en las Condiciones generales presentes.

3.2. Los organizadores manejan todo el funcionamiento del sitio web.

3.3. Los organizadores  se cuidan para el buen funcionamiento del sitio web. Según las Condiciones generales, los organizadores no llevan la responsabilidad del funcionamiento de confianza de los servicios propuestos en el sitio web,  tratando de evitar a que surjan problemas de este tipo. Si surgen problemas de este tipo, deben tratar de eliminarlos.

3.4. Los organizadores  guardan la observación de los derechos y las obligaciones de los visitantes, los autores, etc. Las opiniones  y las recomendaciones de los últimos no son obligatorios para los organizadores y tienen solo carácter  consultativo. Si tiene preguntas y/o  no está de acuerdo con algo, puede Usted referirse al correo electrónico sociobrains@gmail.com. Cada uno recibirá un correo  de respuesta.

 

IV.RESPONSABILIDAD

4.1. Con el uso del sitio web los visitantes, los autores, etc. dan su acuerdo de las Condiciones generales presentes y asumen la responsabilidad de cumplir con estas.

4.2. Las Condiciones generales presentes pueden actualizarse en cada un momento. El editor conserva su derecho de introducir cambios en las Condiciones generales y en los servicios, otorgados por el editor, en el sitio web www.sociobrains.com , sin el aviso especial de los visitantes /autores.

4.3. El editor  conserva su derecho de  cambiar los requisitos hacia las publicaciones y sus tasas.

4.4. El editor no lleva la responsabilidad de cualquier tipo de perjuicios- daños directos, indirectos  o posteriores, beneficios desaprovechados que resultan o están relacionados con el acceso al sitio web.

4.5. El sitio web puede contener Internet relaciones a sitios web de terceras personas, que se introducen completamente y solo para su comodidad. Si las utiliza, Usted  sale del sitio web. El editor no lleva la responsabilidad  de su contenido o de su accesibilidad, tampoco emprendemos   acciones relacionados con estas Internet relaciones  o relacionadas con cualquier tipo de materiales que se encuentran allí.

4.6. El editor no lleva la responsabilidad de ataques de hackers en www.sociobrains.com.

ОБЩИE УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИЙ В "SocioBrains"

Предметом настоящих Общих Условий является научный продукт, опубликованный в журнале SocioBrains, а также взаимоотношения между АВТОРАМИ и РЕДАКЦИЕЙ/ИЗДАТЕЛЕМ, которые гарантируют законность и качество публикаций  в интересах потребителя, научной общественности, развития наук и распространения научного знания. Действие настоящих Общих условий базируется прежде всего на механизмах личностной этики и профессиональной совести ученого, его авторитета и корректности. 

 

I. SocioBrains это:

1.1. Международный журнал для общественных наук - публикаций в области обществоведения.

1.2. Онлайн журнал – предоставляется единствено в электронном виде на: www.sociobrains.com.

1.3. Сайт для публикации авторских текстов. Список научных областей указан на: www.sociobrains.com.

1.4. Ежемесячное издание на Български, Русский and English, с целью его доступности в любой точке глобального общества. Каждый номер выходит в течение первой недели соответствующего календарного месяца.

1.5. Контакты между авторами и издателем/редакцией осуществляются письменно по электронной почте: sociobrains@gmail.com 

 

ОТ ИЗДАТЕЛЯ:

Издательство не несет ответственности за опубликованные авторами материалы, а также за  действия авторов, в том числе в случаях использования услуг надлежащим или ненадлежащим образом в соответствии с настоящими Общими условиями.

Издательство сохраняет за собой право изменять дизайн и функциональность сайта, а также предоставляемые услуги, без предварительного уведомления.

Издательство не несет ответственности за убытки возникшие по причине невозможности использования услуг, предоставленных на сайте, независимо от причин.

Для предоставления услуг производится запись и сохранение информации об авторах. Кроме имени обязательно вводится адрес электронной почты. Эта информация вводится лично автором при отправлении материала / публикации.

Издательство сохраняет за собой право использовать адреса авторов для установления их идентичности в тех случаях, когда это необходимо для выполнения закона, юридических процедур или для соблюдения настоящих условий. Информация содержащаяся в базе данных, не может предоставляться третьим лицам, кроме тех случаев когда такая информация требуется правовыми органами в соответствии с болгарским законодательством.

Для целей рекламы, а также для социологических и статистических целей Издательство имеет право предоставлять третьим лицам или СМИ обобщенную информацию, не содержащую данных о конкретных авторах, а также личных данных.

 

II. ИНСТРУКЦИИ АВТОРАМ

2.1. Авторы предоставляют и защищают в каждой публикации оригинальную собственную научную идею, тему, исследование или практическую деятельность. Для авторов является недопустимым сокрытие истины, а также изложение непроверенных и неаргументированных положений. Исследователи, которые публикуют свои научные результаты, несут полную ответственность за их обоснованость, достоверность и оригиналность.

2.2. Авторы имеют право публиковать только свои материалы /тексты, аудио и видео - формат/, на которые имеют собственные авторские права. Редакцията не несет ответственности в тех случаях, когда впоследствии устанавливается плагиат. Плагиат во всех его формах (злоупотребление наименованиями, копирование или перифразирование) является недопустимым. Авторы обязаны цитировать публикации, использованные при разработке и соблюдать указанные правила цитирования.

2.3. Публикации предоставляются на Български, Русский and English. Редакция не несет ответственности за неправильный перевод публикаций.

2.4. Срок: Для издания авторских публикаций в номере Журнала /каждого 1-го числа текущего месяца/, они должны быть отправлены ОБЯЗАТЕЛЬНО через специально созданную для этих целей электронную форму, помещенную на странице www.sociobrains.com до 20-го числа предшествующего месяца. В случае несоблюдения этого срока, статьи будут опубликованы в следующем номере Журнала – 1 числа следующего месяца.

2.5. Требования к техническому оформлению и объему публикаций указаны на странице  www.sociobrains.com.

2.6. Материалы рекомендуются к публикации Редакционной коллегией Журнала. Обязанностью Издателя и Главного редактора является подтверждение о получении публикации и ее статусе в виде сообщения по электронной почте.

2.7. Опубликованные на сайте материалы являются объектом авторских и родственных прав в соответствии с Законом об авторском праве и родственным правам (ЗАПСП). Авторские и родственные права по отношению к опубликованным на сайте материалам принадлежат их носителям в соответствии с законом. Любое неправомерное / нерегламентированное использование материалов, опубликованных на сайте, без согласия их носителей, представляет собой закононарушение и влечет за собой гражданскую, административно-наказательную и наказательную ответственность в соответствии с действующим болгарским законодательством.

2.8. Каждый Автор имеет право:

- Публиковать авторские материалы, текстовые, аудио и видео форматы;

- Голосовать за материалы, опубликованные на сайте;

- Сообщать издателю о материалах и комментариях, чье содержание нарушает его личные права и свободы или противоречит законодательству Республики Болгарии;

- Участвовать и голосовать в онлайн конкурсах, организованных на сайте, сохраняя полные права на свои материалы. Правила участия для каждого конкурса устанавливаются индивидуально в каждом случае;

2.9. Авторы не имеют права:

- Предлагать для публикации материалы, противоречащие болгарскому законодательству, содержащие порнографию, побуждающие к насилию, расовой дискриминации, религиозной и этнической вражде, нарушающие права и законные интересы третьих лиц, материалы, которые содержат торговую или служебную тайну или другую конфиденциальную информацию, материалы, являющиеся объектом авторского права третьих лиц, материалов, содержащих неверную информацию или клевету и т.д., а также материалы умаляющие авторитет сайта или его организаторов;

- Публиковать чужие материалы без упоминания их авторов и источника информации;

- Грубо вести себя по отношению к посетителям и пользователям сайта.

2.10. Авторы публикаций в “SocioBrains” сохраняют авторские права над своими материалами и имеют право воспроизводить их, модифицировать или распространять. Издатель не несет ответственности за последующее использование публикаций. Авторы несут ответственность за решение проблем относительно авторского права в случае предыдущих публикаций одного и того же текста относительно других издателей, и при  желании могут предпринять судебные действия по факту такого нарушения.

2.11. Тексты опубликованные в „SocioBrains” являются собственностью их авторов и  публикуются с их согласия, выраженного путем заполнения  специально созданной для этой цели электронном формуляре, помещенным на www.sociobrains.com. Заполнение всех граф в данном формуляре является обязательным.

2.12. Каждый посетитель имеет право читать, рассматривать и следить за уже опубликованными материалами. Потребители „SocioBrains” могут свободно рассматривать, скачивать и/или распечатывать публикации для целей научных исследований или преподавания.

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

3.1. Авторы соглашаются с тем, что организаторы сайта в зависимости от своих обязанностей, имеют доступ к следующей информации: электронный адрес, содержание  сообщений и т.д., но не имеют права разглашать /разпространять кроме предвиденных в настоящих Общих условиях случаев/.

3.2. Организаторы управляют целостной работой сайта.

3.3. Организаторы отвечают за оптимальную работу и функциональност сайта. В соответствии с общими условиями, организаторы не несут ответственности за надежное функционирование предлагаемых услуг в сайте, но в то же время стараются предотвратить подобные проблемы, а в случае их появления устранять.

3.4. Организаторы соблюдают принцип ненарушения прав и обязанностей посетителей, авторов и т.д. Мнения и рекомендации последних, не являются обязательными для организаторов и имеют только консультативный характер. В случае появления вопросов/или несогласия по определенным аспектам вы можете обратиться к ним по адресу sociobrains@gmail.com . Вам ответят лично письмом с указанного адреса.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Фактом использования услуг сайта посетители, авторы и др. соглашаются с настоящими Общими условиями и принимают на себя обязанность их соблюдения.

4.2. Настоящие Общие условия могут быть актуализированы в любое время. Издатель сохраняет за собой право вносить изменения в Общие условия и услуги, предоставляемые издателем, через сайт www.sociobrains.com, без специального уведомления посетителей / авторов.

4.3. Издатель сохраняет за собой право изменять требования к публикациям и их оплату.

4.4. Издатель не несет ответственности за любые убытки - прямые, непрямые или последующий ущерб, упущенную выгоду, проистекающие от или связанные с доступом к использованию сайта.

4.5. Сайт может содержать ссылки к Веб сайтам третьих лиц единственно для Вашего удобства. В случае их использования, Вы выходите из сайта. Издатель не несет ответственности за их содержание или доступность и не предпринимает никаких действий в связи с ними, или с материалами которые в них помещены.

4.6. Издатель не несет ответственности за хакерские атаки на www.sociobrains.com

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG IN DER ZEITSCHRIF "SocioBrains"

Gegenstand der vorliegenden Allgemeinen Bedingungen ist der wissenschaftliche Artikel, der in der Zeitschrift "SocioBrains" veröffentlicht worden ist,  sowie die Beziehungen zwischen den AUTOREN und dem HERAUSGEBER / VERLEGER, die die Legitimität und die Qualität der Publikationen gewährleisten und im Interesse des Benutzers, der wissenschaftlichen Gemeinschaft, der Entwicklung von Wissenschaft und der Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse sind. Der Wirkung dieser Allgemeinen Bedingungen liegen vor allem die Mechanismen der persönlichen Ethik und das professionelle Gewissen des Wissenschaftlers, seine Ehrlichkeit und Korrektheit zugrunde.

 

I. „SocioBrains ist:

1.1. eine internationale Zeitschrift für Sozialwissenschaften – darin kann man Publikationen auf dem Gebiet der Sozialwissenschaften finden.

1.2.  ein Online-Magazin, das sich in elektronischer Form nur unter:www.sociobrains.com vorstellt.

1.3.eine Website für die Veröffentlichung der Urheberrecht-Texte. Die Liste der Forschungsbereiche ist unter: www.sociobrains.com zu finden.

1.4. eine monatliche Ausgabe in Български, Русский and English, damit man sie in allen Punkten von der globalen Gesellschaft lesen kann. Jede Ausgabe wird in der ersten Woche des entsprechenden Kalendermonats veröffentlicht.

1.5. Die Kontakte zwischen den Autoren und dem Verlag / der Redaktion werden schriftlich per E-Mail-Adresse:sociobrains@gmail.com  verwirklicht.

 

Mitteilung der Redaktion:

Wir sind für die von den Autoren veröffentlichten Materialien, sowie auch  für die Handlungen ihrer Autoren nicht verantwortlich, auch wenn sie die Dienstleistungen auf einer erlaubten oder nicht erlaubten Art gemäß den Allgemeinen Bedingungen benutzt haben.

Wir können das Design und die Funktionalität der Website, sowie auch die zur Verfügung gestellten Dienstleistungen ändern, ohne eine vorherige Ankündigung zu machen.

Wir sind für Schäden nicht verantwortlich, die durch die Unfähigkeit entstanden sind, die verfügbaren Dienste auf der Website aus irgendeinem Grund zu verwenden,.

Zur Bereitstellung der Dienste zeichnen wir auf und speichern Informationen über die Autoren. Außer dem Namen muss auch unbedingt die E-Mail- Adresse eingegeben werden. Diese Information wird  persönlich vom Autor zum Zeitpunkt der Versendung /der Veröffentlichung des Materials eingetragen.

Wir behalten uns das Recht vor, die Adressen der Autoren zu nutzen, um ihre Identität in den Fällen zu offenbaren, wenn es notwendig ist, um das Gesetz, die rechtlichen Verfahren umzusetzen oder die vorliegenden Bedingungen zu beachten. Die in der Datenbank enthaltenen Informationen dürfen an Dritte zur Verfügung nicht gestellt werden, mit Ausnahme der Fälle, wenn das von den autorisierten Behörden erforderlich ist und der bulgarischen Gesetzgebung entspricht.

Für die Zwecke der Werbung, sowie auch zu soziologischen und statistischen Zwecken können wir an Dritte und den Medien aggregierte Informationen, die keine Angaben über die bestimmten Autoren enthalten, sowie auch persönliche Daten zur Verfügung stellen.

 

II. HINWEISE FÜR DIE AUTOREN

2.1. Die Autoren legen vor  und verteidigen ihre wissenschaftliche originelle These, ein Thema, eine Forschung oder eine praktische Tätigkeit in jeder Veröffentlichung. Nicht akzeptabel für die Autoren der Publikationen ist, wenn sie die Wahrheit, sowie auch die Aussage von ungeprüften und unbegründeten Behauptungen verstecken. Forscher, die ihre wissenschaftlichen Ergebnisse veröffentlichen, sind für ihre Begründung, Verlässlichkeit und Originalität voll verantwortlich.

2.2. Die Autoren haben das Recht, nur ihr Material /in einem Text-, Audio- und Video - Format/ zu veröffentlichen, für die sie das Urheberrecht besitzen. Der Herausgeber sind nicht verantwortlich, wenn Plagiat als Folge festgestellt wird. Plagiat ist in allen seinen Formen (Missbrauch mit dem Namen, Kopieren oder Paraphrasieren) nicht akzeptabel. Die Autoren sollten Publikationen, die in der Entwicklung verwendet werden, zitieren und sind verpflichtet, die festgelegten Regeln für die Zitierung zu erfüllen.

2.3. Die Veröffentlichungen werden nur in Български, Русский and English, präsentiert. Die Redakteure sind für falsche Übersetzung der Publikationen nicht verantwortlich.

2.4. Einsendeschluss: Um die Publikationen des Autors in der Zeitschrift zu veröffentlichen /am  jeden ersten Tag des Monats /, sollten sie immer durch speziell für diesen Zweck konzipierte elektronische Form unter www.sociobrains.com UNBEDINGT bis zum 20. Tag im Vormonat gesendet werden. Wird diese Frist versäumt, werden die Artikel in der nächsten Ausgabe des Magazins veröffentlicht werden - im nächsten Monat, am ersten Tag.

2.5. Die Anforderungen an die technische Ausführung und an den Umfang der Publikationen sind auf www.sociobrains.com aufgeführt.

2.6. Die Materialien werden zur Veröffentlichung von der Redaktion der Zeitschrift freigegeben. Zur Verpflichtung des Herausgebers und des Hauptredakteurs gehört, eine Bestätigung per E-Mail an den Autor von den erhaltenen Publikationen und deren Status zurückzuschicken.

2.7. Die veröffentlichten Materialien auf der Website unterliegen dem Urheberrecht und den verwandten Schutzrechten nach dem Gesetz über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz). Das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte in Bezug auf die auf der Website veröffentlichten Materialien gehören gesetzlich ihren Inhabern. Jede missbräuchliche / unerlaubte Verwendung von Materialien auf der Website, die ohne die Zustimmung ihrer Träger veröffentlicht wird, stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und bringt eine zivile, eine administrativ -  strafrechtliche und eine strafrechtliche Haftung gemäß der bulgarischen Gesetzgebung mit.

2.8. Jeder Autor ist berechtigt:

- urheberrechtlich geschützte Materialien in den Text-, Audio- und Videoformaten zu veröffentlichen;

- für die auf der Website veröffentlichten Materialien abzustimmen;

- den Herausgeber über Materialien und Kommentare zu benachrichtigen, deren Inhalt seine individuellen Rechte und Freiheiten bedroht, sowie auch wenn sie im Widerspruch zu der Gesetzgebung der Republik Bulgarien stehen;

- an den von der Website organisierten Online-Wettbewerben teilzunehmen und abzustimmen, indem er die vollen Rechte auf seine Materialirn behält.  Die Regeln für jeden Wettbewerb werden vereinzelt festgelegt;

2.9. Den Autoren ist es nicht erlaubt:

- Materialien zu veröffentlichen, die im Widerspruch zu der bulgarischen Gesetzgebung stehen, die Pornografie enthalten, zur Gewalt, zur Rassendiskriminierung, zum religiösen und ethnischen Hass veranlassen, die gegen die Rechte und die gesetzlichen Interessen der Dritten verstoßen; Materialien, die Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse oder andere vertrauliche Informationen enthalten; Materialien, die urheberrechtlich geschützte Materialien Dritter darstellen, die falsche Angaben oder Verleumdung usw. enthalten, sowie Materialien, die die Diskreditierung der Website und ihre Organisatoren anbieten;

- Fremdmaterialien zu veröffentlichen, ohne den Autor und die Quelle der Informationen zu nennen;

- die Besucher und Benutzer der Seite grob zu behandeln.

2.10. Die Autoren der Publikationen in der Zeitschrift "SocioBrains" behalten ihre Urheberrechte für die Materialien und sind frei, sie zu reproduzieren, zu verändern oder zu verbreiten. Der Herausgeber ist für die spätere Verwendungen der Publikationen nicht verantwortlich. Die Autoren sind für die Lösung von Problemen mit dem Urheberrecht im Fall der früheren Publikationen des gleichen Textes im Hinblick auf ihre anderen Verlagen verantwortlich, und wenn sie möchten, können sie rechtliche Schritte gegen eine solche Verletzung machen.

2.11. Die in der Zeitschrift "SocioBrains" veröffentlichten Texte sind Eigentum der jeweiligen Autoren und mit deren Zustimmung veröffentlicht, indem sie eine speziell für diesen Zweck etablierte elektronische Form auf www.sociobrains.com ausfüllen. Es ist zwingend erforderlich, alle Felder zu füllen.

2.12. Jeder Besucher hat das Recht, das bereits veröffentlichte Material zu lesen, zu überprüfen und zu überwachen. Die Benutzer der Zeitschrift "SocioBrains" sind frei, Publikationen für die Zwecke der Forschung oder des Unterrichts anzuschauen, herunterzuladen und / oder zu printen.

 

III. RECHTE UND PFLICHTEN DER VERANSTALTER

3.1. Die Autoren sind sich einig, dass die Organisatoren der Website in Übereinstimmung mit den Pflichten, einen Zugriff zu den folgenden Informationen haben: zur E-Mail-Adresse, zum Inhalt von Nachrichten u.a., ihnen ist es aber nicht erlaubt, sie zu veröffentlichen / zu verbreiten außer den dafür in den Allgemeinen Bedingungen vorgesehenen Fällen /.

3.2. Die Organisatoren verwalten die Gesamtleistung der Website.

3.3. Die Organisatoren sorgen für die überlegene Leistung und die Funktionalität der Website. Gemäß den Allgemeinen Bedingungen sind die Veranstalter für das reibungslose Funktionieren der auf der Website angebotenen Dienste nicht verantwortlich, und sind gleichzeitig danach gestrebt, dass Probleme dieser Art nicht auftreten, und wenn sie da sind, müssen sie sie entfernen.

3.4. Die Organisatoren beachten die Rechte und die Pflichten der Besucher, der Autoren und anderer. Die Meinungen und die Empfehlungen der letzteren sind nicht verpflichtend für die Organisatoren und haben nur einen beratenden Charakter. Wenn Sie Fragen haben und / oder Sie mit etwas nicht einverstanden sind, können Sie per E-Mail Kontakt mit ihnen auf sociobrains@gmail.com  aufnehmen. Es wird jedem per E-Mail beantwortet werden.

 

IV. VERANTWORTUNG

4.1. Durch die Nutzung der Dienste sind die Besucher der Website, die Autoren und die anderen mit diesen Allgemeinen Bedingungen einverstanden und verpflichten sich, diese einzuhalten.

4.2. Diese Allgemeinen Bedingungen können jederzeit aktualisiert werden. Der Verlag behält sich das Recht vor, Änderungen in den Allgemeinen Bedingungen und in den Leistungen des Verlages über die Website www.sociobrains.com vorzunehmen, ohne gesonderte Ankündigung der Besucher / Autoren zu machen.

4.3. Der Verlag behält sich das Recht vor, die Voraussetzungen für die Publikationen und die Gebühren dafür zu ändern.

4.4. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Schäden - direkte, indirekte oder Folgeschäden, entgangene Gewinne, die aus dem Zugriff zur Nutzung herausgehen oder im Zusammenhang mit dem Zugriff zur Nutzung  der Website stehen.

4.5. Die Website kann Links zu Websites von Dritten enthalten, die voll und nur für Ihre Bequemlichkeit zur Verfügung gestellt sind. Wenn Sie sie benutzen, verlassen Sie die Website. Der Herausgeber ist für den Inhalt oder die Zugänglichkeit nicht verantwortlich. Wir unternehmen keine Aktionen für sie oder für jedes Material, das dort zu finden ist.

4.6. Der Herausgeber ist für Hacker-Angriffe auf www.sociobrains.com nicht verantwortlich.